2.1.961005 : نسخه برنامه Copyright By ArangIT 2006

اخبار و اطلاعيه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

کتابخانه الکترونيکي

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

قوانين و بخشنامه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

مهدی قربان پور- رئیس گروه آموزش شهرداری مشهد – 32006853

امیر پاسبان – آموزش های عمومی و مجازی (کلیه رسته های شغلی) – 32006838

نرگس مختارزاده –رسته های شغلی (کشاورزی و محیط زیست، بهداشت محیط و اداری و مالی)– 32006853

سلمان آل حسن- رسته شغلی ( فنی و مهندسی)، مدیران-32244305

امین مقدم الحسینی – رسته های شغلی (برنامه ریزی، فرهنگی و آموزشی، فناوری اطلاعات، امور اجتماعی) – 32006847

فاطمه دلدار –گواهینامه های آموزشی و مزایای انگیزشی – 32006837

امین کلیدری-کارشناس پشتیبانی فاوا-31296763