2.0.6.727 : نسخه برنامه Copyright By ArangIT 2006

اخبار و اطلاعيه ها

‹‹ اطلاعاتی موجود نمی باشد ››

کتابخانه الکترونيکي

دانلود سوالات...

قوانين و بخشنامه ها

95/10/30
دانلود نظام نامه...
95/10/30
دانلود تقویم آموزشی...

مهدی قربان پور- رئیس گروه آموزش شهرداری مشهد – 32244305

نرگس مختارزاده – کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی – 32006836

سلمان آل حسن- کارشناس مسئول آموزش-32006836

امیر پاسبان – کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی – 32006838

امین مقدم الحسینی – کارشناس آموزش – 32006847

فاطمه دلدار – کارشناس آموزش – 32006837

امین کلیدری-کارشناس پشتیبانی فاوا-31296763